ลงทะเบียนสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ถึง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงทะเบียนหน้างาน4
ทั่วไป สมาชิกสมาคมเคมี5 ทั่วไป สมาชิกสมาคมเคมี5
บุคคลทั่วไป1 ๖,๐๐๐ บาท ๕,๕๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๖,๕๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท
นิสิต/นักศึกษา1 ๔,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท
ผู้ติดตาม2 ๔,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท
ร่วมงาน 1 วัน3 ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๘,๕๐๐ บาท
*** ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ***